Eng Äerd

The movie poster of Eng Äerd

Zu Lëtzebuerg hu mer all d’Ressourcen déi d’Äerd eis fir ee Joer bereetstellt, scho den 16. Februar 2020 verbraucht.

Wann d’ganz Mënschheet géif liewe wéi mir am Grand-Duché, bräichte mer 8 Äerden. Op d’Dauer ass et awer natierlech net méiglech, méi ze konsoméieren wéi d’Äerd eis bidde kann.

Run time: 

85 minutes

Release date: 

30/09/2020

Visitor score: 

Visitor score is not available.

Favorites & Seen

Share with your movie friends